Általános Szerződési Feltételek

I. cikk
Definíciók és bevezető rendelkezések


1.A szerződésben és az Általános Szerződési Feltételekben használt fogalmak jelentése a következő: 
a)A „Rendezvény“ olyan nyilvános előadás, rendezvény vagy kulturális ill. sport jellegű társadalmi összejövetel (pl. színházi, drámai, zenei, audiovizuális előadás, film, sportrendezvény), amelyekre belépőjegyek értékesítése történik.
b)A „Szervező“ olyan személy, szervezet vagy létesítmény, amely Rendezvényeket rendez, üzemeltet vagy szervez ill. azok megtartását közvetíti (pl. színház, mozi), és az Üzemeltetővel szerződéses viszonyban áll, ami az Üzemeltető számára lehetővé teszi a jelen cikk 2. pontjában foglalt tevékenységek gyakorlását.
c)A „Vevő“ harmadik személy - a Rendezvényre szóló belépőjegy/belépőjegyek iránt érdeklődő fél.
d)A „Rendszer“ az Üzemeltető, ill. annak leányvállalata vagy vele más szerződéses viszonyban álló személy által üzemeltetett információs és foglalási rendszer (szoftvertermék, számítógépes program), amely belépőjegyek Rendezvényekre történő foglalását és értékesítését teszi lehetővé ill. erre a célra szolgál, továbbá egyéb, a Rendezvények szervezésével kapcsolatos tevékenységek végzését teszi lehetővé, mégpedig internethálózaton keresztül.
e)„Jegyiroda“ a Partner üzemhelyén található hardver- és szoftver-berendezések összessége, amelyek segítségével a Partner üzemelteti a Rendszert, és lehetővé teszi annak használatát a Vevők számára.

2.Az Üzemeltető üzemelteti azt a Rendszert, amely belépőjegyek Rendezvényekre történő foglalását és értékesítését teszi lehetővé. Az Üzemeltető szerződéses viszonyban áll a Szervezőkkel, amely alapján
a)a Szervezők belépőjegyeket szolgáltatnak a Rendszer felé az általuk szervezett Rendezvényekre,
b)az Üzemeltető jogosult a Szervezők által szervezett Rendezvényekre szóló belépőjegyeket terjeszteni, ezek értékesítését és foglalását lebonyolítani,
c)az Üzemeltető jogosult képviselni a Szervezőket a Rendszerbe szolgáltatott, az általuk szervezett Rendezvényekre szóló belépőjegyek vételárának beszedése során.

II. cikk
A szerződő felek jogai és kötelezettségei a Rendszer üzemeltetése során a Jegyirodában


1.A Partner kötelezi magát arra, hogy az Üzemeltető javára biztosítani fogja a Rendszeren keresztül kínált belépőjegyek nyilvános értékesítését a Rendezvényekre. E célból a Partner kötelezi magát, hogy Jegyirodát hoz létre és üzemeltet az alábbi feltételek mellett, amelyek biztosítása a Partner kötelezettsége:
a) a Rendszerhez való hozzáférés internet-csatlakozással ellátott számítógépen keresztül történik, minimális konfiguráció Pentium II 350 MHz, 128 MB RAM, szoftver: Microsoft Windows 98, Internet Explorer 6.0, Adobe Acrobat Reader 5.0, JAVA2-STANDARD EDITION-VERSION 1.4.2 (link: http://predajca.ticketportal.sk/download/java).
Figyelmeztetés: Biztosítani kell, hogy ne legyen aktív a pop-up ablakokat bezáró szoftver. (ún. PopUp Killer, vagy PopUp Blocker) Ezeket általában az Internet Explorerbe utólag felinstallált panel gombok, specializált programok tartalmazzák, vagy az Internet Explorer 6.0 verziójánál ez alapbeállításként szerepel a főmenüben ->Tools /Eszközök/ -> Pop-Up Blocker -> Turn On Pop-Up Blocker/ Pop-Up Blocker bekapcsolása/.
b)a Rendszerhez való hozzáférést védeni kell harmadik személyek általi jogtalan belépés és beavatkozás ellen, c)a Partner kötelezi magát arra, hogy nem végez beavatkozásokat a programban ill. nem folytat olyan tevékenységeket, amelyek közvetlenül nem függnek össze a Rendezvényekre szóló jegyek értékesítésével és foglalásával ill. a szerződésből és az Általános Szerződési Feltételekből fakadó egyéb más tevékenységével.

2.A Partner kötelezi magát arra, hogy fogadja a Vevőktől a Jegyirodában foglalt jegyek után fizetendő térítéseket, amelyek teljesítése történhet:
a)interneten keresztül bankkártyával,
b)készpénzben a Partnernél a Jegyfoglalási helyen,
c)bankkártyával a Partnernél a Jegyfoglalási helyen.

3.A Vevő által a Rendszeren keresztül foglalt belépőjegy megfizetésének igazolását követően a Partner köteles a Vevőnek átadni a megfelelő számú belépőjegyet, amelyeket a Partner a Rendszeren keresztül köteles kinyomtatni. Erre a célra átvételi jegyzőkönyv alapján az Üzemeltető üres belépőjegy-nyomtatványokat (a Rendezvény megjelölése nélkül) bocsát a Partner rendelkezésére.

4.Kivételes esetben, ha a Vevő elutasítja a már eladott jegy átvételét, lehetőség van a tranzakció sztornóztatására. A jegy sztornírozását az Üzemeltető a Partner telefonon és e-mailen bejelentett kérése alapján végzi el, amennyiben ez a bejelentés a tranzakciót követő 1 órán belül megtörténik, és tartalmazza a sztornóztatni kívánt eladás számát, a rendezvény nevét ill. a sztornóztatni kívánt jegyek számát és értékét. A Partner a tranzakció sztornírozását a 06-1/3022942 telefonszámon és a sztorno@ticketportal.hu és a jegyiroda@ticketportal.hu e-mail címen köteles bejelenteni.

5.Abban az esetben, ha a Partner a belépőjegyet a Rendszerben eladottként regisztrálja, és a tranzakciót nem sztornózza a jelen cikk 4. pontjában foglaltak szerint, azt jelenti, hogy a jegy árát a Vevő a Partnernek megfizette. Abban az esetben, ha a számlának megfelelő összeg nem kerül szerződésszerűen átutalásra az Üzemeltető számára a jelen cikk 13. pontjában foglaltak szerint, a Partner a jegy árának megfelelő összegű kötbért köteles fizetni Üzemeltetőnek.

6.A Partner a térítés leellenőrzése után azoknak a Vevőknek is köteles átadni a jegyeket, akik a Partner Jegyirodáján kívül, a Rendszeren ill. az interneten keresztül végezték a jegyfoglalást. A lefoglalt jegyek térítése a Jegyirodában történik készpénzben, amennyiben a térítés nem történt meg más módon az interneten keresztül.

7.Üzemeltető Partnert írásban (e-mailben) tájékoztatja minden általa forgalmazott Rendezvényhez kapcsolódó változásról, különös tekintettel a Rendezvény elmaradására. A Rendezvény törlése valamint a belépődíj (azaz a belépőjegy árának) visszatérítése esetén a Partner az Üzemeltető utasításai szerint köteles eljárni, aki az utasításokat a Rendezvény Szervezőjével koordinálja. A jegyvisszaváltásra való lehetőség időtartamát a Szervező határozza meg. Üzemeltető a visszaváltott jegyek után járó bizományosi díjat is megkapja. A jegyvisszaváltás időtartama – Üzemeltető eltérő rendelkezésének hiányában – a rendezvény időpontjától számított 30 nap.

8.A Partner köteles elfogadni az Üzemeltető vagy a Rendezvények Szervezői által a jegy árából a Vevők számára nyújtandó utólagos kedvezményeket, tekintet nélkül azok nagyságára és formájára (kedvezmények bizonyos csoportok számára, mennyiségi kedvezmény és egyéb hasonló). Az Üzemeltető azonban köteles előre, e-mailben tájékoztatni a Partnert ezekről a kedvezményekről.

9.A Rendszer üzemeltetése során az Üzemeltető köteles:
a)biztosítani a rendszer működését, és az esetleges meghibásodások esetén biztosítani azok elhárítását; a hiba elhárítása ingyenes az olyan esetek kivételével, amikor a Rendszer meghibásodását a Partner okozta –ilyen esetben a hibaelhárítás költségeit a Partner viseli;
b)belépési jelszavak által hozzáférést biztosítani a Partner számára a Rendszerhez az üzleti feltételekben meghatározott felhasználói jogok terjedelmében;
c)biztonsági intézkedéseket foganatosítani annak érdekében, hogy megakadályozza a Rendszerhez való hozzáférést harmadik (jogosulatlan) fél számára, a megegyezett terjedelemben történő általános hozzáférésen kívül.

10.A Rendszerben előforduló probléma esetén a Partner köteles ezt a tényt bejelenteni az Üzemeltetőnek a 06-1/302-2942 telefonszámon vagy a ticketportal@ticketportal.hu e-mail címen, ezt követően pedig az Üzemeltető biztosítja a műszaki segítséget és támogatást.

11.A Partner a szerződés érvényessége alatt kötelezi magát arra, hogy képviseli az Üzemeltetőt a Szervezőkkel megkötött szerződésekből származó kötelezettségei teljesítése során, elsősorban a Szervezők által a Rendszerbe szolgáltatott belépőjegyekért fizetendő vételár beszedése valamint a pénzösszegek ezt követő készpénzmentes átutalása során az Üzemeltető számlájára, a megkötött szerződés feltételeivel valamint az Általános Szerződési Feltételekkel összhangban, miközben az Üzemeltető felhatalmazza a Partnert az említett tevékenységek elvégzésére.

12.A Partner kötelezi magát arra, hogy az Üzemeltetőnek átutalja az elszámolási időszak szerinti, a Jegyiroda által a Rendezvényekre értékesített jegyek utáni, félhavi, bizományosi díjjal csökkentett árbevételt. Elszámolási időszak: minden hónap 1-15., illetve 16-31-ig tart. Ettől eltérően amennyiben a Partner forgalma eléri az 500.000,-Ft összegű értékesítési határt, azonnali elszámolásra kerül sor. A számlát az üzemeltető faxon továbbítja a Partnernek, illetve még aznap postázza is. A számla fizetési határideje 2 munkanap. A számla kiegyenlítése átutalással történik az Üzemeltető számlájára vagy készpénzzel, személyes elszámolás formájában. Ennek az elszámolásnak tartalmaznia kell az adott időszakra vonatkozó valamennyi lényeges információt (a rendezvények listáját, az eladott jegyek számát és összértékét, a bizományosi díjat, a sztornózott jegyek számát, a fizetendő összeget, stb.) Partner az adott elszámolási időszak utáni bizományosi díjjal csökkentett árbevételt mindig legkésőbb a számlán feltüntetett időpontig köteles átutalni, ellenkező esetben késedelmi kamatot köteles fizetni. Abban az esetben, ha a Partner az elszámolást bármilyen oknál fogva nem kapja meg, ezt köteles az elszámolási időszak lejártát követő 5 munkanapon belül az Üzemeltető felé jelezni. Ennek elmulasztása esetén jogszabályban meghatározott mértékű késedelmi kamat és az esetleges további költségek (postázás, jogérvényesítés) felszámítására kerül sor.

13.A jegyek eladásából származó árbevétel az Üzemeltető tulajdonát képezi, ill. rábízott eszközök jellegével bír, és a Partner, akire ezeket az eszközöket a szerződés és az Általános Szerződési Feltételek értelmében rábízták, nem jogosult a szerződésben vagy üzleti feltételekben foglaltaktól eltérő módon használni az eszközöket; ellenkező esetben szerződésellenes magatartásával okozott kárért teljes felelősséggel tartozik.

14.A lezárt elszámolási időszakot követően az átutalandó összeg a Rendszer által generált kivonatban van a Partner számára összesítve, amelyet elektronikus formában a http://jegyiroda.ticketportal.hu internetes címen érhet el, ill. e-mailben kapta meg az elszámolásra vonatkozó információkat. A kivonat tartalmazza az árbevétel összesített adatait valamint a Partner bizományosi díjának összegét, és a jelen cikk 13. pontja értelmében átutalandó árbevétel alapjául szolgál.

III. cikk
A szerződő felek további jogai és kötelezettségei


1.A Partner a szerződés aláírásakor oktatásban részesül az Üzemeltető Rendszerével való munkára vonatkozóan.

2.A Partner kötelezi magát arra, hogy az Üzemeltető utasításai szerint a Jegyirodában tájékoztatót helyez el a a Rendszeren keresztüli jegyfoglalás és jegyvásárlás lehetőségéről ill. a jegyek vételárának fizetési módozatairól, valamint feltünteti azoknak a Rendezvényeknek az aktuális jegyzékét, amelyekre a Vevők a Rendszer segítségével jelenleg ill. a jövőben jegyet foglalhatnak és vásárolhatnak. Ezeket az információkat a Partner a saját internetes weboldalán is feltüntetheti.

3.A Partner beleegyezik abba, hogy az Üzemeltető saját internetes weboldalain esetleg más reklám- és propagandaanyagban információkat közöljön a Jegyirodáról, valamint a Partnernél történő jegyfoglalás ill. jegyvásárlás lehetőségéről.

4.A Partner kötelezi magát, hogy az Üzemeltető utasításai szerint részt vesz azokon a propagandarendezvényeken, amelyek az Üzemeltetőt ill. a szerződés teljesítését érintik, és felhasználja az Üzemeltető által erre a célra rendelkezésére bocsátott, a félhavonkénti elszámolással együtt postán kiküldött összes reklám- és szóróanyagot.

5.Az Üzemeltető a szerződés valamint az Általános Szerződési Feltételek érvényességi idejére kötelezi magát, hogy mindkét fél által aláírt átadási jegyzőkönyv alapján védőelemekkel ellátott üres belépőjegy-nyomtatványokat bocsát a Partner rendelkezésére acélból, hogy a Partner a Rendszer segítségével ezekre a nyomtatványokra belépőjegyeket nyomtasson, és üzemhelyein árusítsa őket.

6.A Partner köteles megakadályozni az üres belépőjegyek ill. az üres belépőjegy-nyomtatványok eltulajdonítását, valamint olyan más célra ill. más módon való felhasználását, amely ellentétben áll a szerződéssel és az üzleti feltételekkel. A fentiek elmulasztásából eredő károkért Partner teljes anyagi felelősséggel tartozik.

7.A Partner minden hónapban köteles jegyzőkönyvezve átadni az Üzemeltetőnek a teljesen kinyomtatott belépőjegyek ellenőrző szelvényeit a megsérült vagy nem megfelelően kinyomtatott belépőjegyekkel együtt, mégpedig legkésőbb a következő hónap 7. napjáig. A jelen feltétel teljesítésének minősül az ajánlott, tértivevényes küldemény formájában történő kézbesítés is.

8.A szerződés megszűnése vagy megszüntetése esetén a Partner köteles elszámolni és jegyzőkönyv kíséretében átadni a fel nem használt belépőjegyeket valamint a sérült és a hibásan kiállított belépőjegyeket.

9.A Partner köteles az Üzemeltető kérésére mindenkor lehetővé tenni az Üzemeltetőnek a belépőjegyek értékesítésének ellenőrzését, miközben az ilyen ellenőrzés időpontját valamint annak résztvevőit a szerződő felek előre egyeztetik. Az ellenőrzés elsősorban az üres belépőjegy-nyomtatványok, az eladott belépőjegyek ellenőrző szelvényeinek, az elértéktelenedett és tönkrement belépőjegy-nyomtatványok valamint az eladott belépőjegyek számának ellenőrzésére terjed ki. Amennyiben az Üzemeltető által a Partner rendelkezésére bocsátott üres belépőjegy- nyomtatványok és a hiányzó üres belépőjegy-nyomtatványok, eladott belépőjegyek ellenőrző szelvényeinek valamint az elértéktelenedett és tönkrement belépőjegy-nyomtatványok összege között eltérés mutatkozik, a Partner minden egyes hiányzó belépőjegy-nyomtatványért 20.000Ft összegű kötbért köteles fizetni az Üzemeltetőnek.

10.A Partner kötelezi magát, hogy az egyes Rendezvényekre a Rendszeren keresztül kínált belépőjegyeket kizárólag csak a Rendszeren keresztül fogja üzemhelyein árusítani, vagyis a belépőjegyet az Üzemeltető által rendelkezésére bocsátott nyomtatványra közvetlenül a Partner Jegyirodáján keresztül nyomtatja ki. A Partner az egyes Rendezvényekre a Rendszeren keresztül kínált belépőjegyeket nem nyomtathatja ki más nyomtatványra vagy ívre, csak azokra, amelyeket az Üzemeltető a rendelkezésére bocsátott. A Partner az Üzemeltető által rendelkezésére bocsátott nyomtatványokat csak a Rendszeren keresztül kínált Rendezvényekre szóló belépőjegyek nyomtatására használhatja, nem használhatja fel őket semmilyen más célra vagy olyan formában, amely ellentétben állna a szerződéssel (pl. más belépőjegyek nyomtatására). A Partner nem árusíthat a Rendszeren keresztül kínált Rendezvényekre az Üzemeltető által rendelkezésére bocsátott nyomtatványokra kinyomtatott belépőjegyeket, ha azokat nem az Üzemeltetőtől, hanem más féltől kapta. Ez a tilalom azokra a belépőjegyekre is vonatkozik, amelyeket közvetlenül a Szervező bocsátott a Partner rendelkezésére az olyan Rendezvényekre, amelyekre jegyárusítás folyik. A jelen pont megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.

11.A szerződés és az az Általános Szerződési Feltételek értelmében a Partner beleegyezését adja az Üzemeltetőnek ahhoz, hogy a szerződés teljesítése céljából nyilvántartást vezessen a Partner adatairól, amely tartalmazza a cég nevét, a cég székhelyét (a természetes személyeknél a lakhelyet és a vállalkozás helyét), nyilvántartási számát, adóazonosítási számot, a természetes személyeknél ugyancsak a születési időt, banki kapcsolatot, a cég képviselőjének a nevét, a vállalkozói engedély másolatát, cégjegyzék kivonatát, aláírási címpéldányát és e-mail címét.

12.A szerződő felek a szerződés és az Általános Szerződési Feltételek teljesítése során kölcsönös együttműködésre kötelezik magukat. A Partner saját kezdeményezésre köteles informálódni az összes olyan körülményről, amelyek befolyásolhatják a szerződés és az üzleti feltételek rendes teljesítését.

13.A Partner köteles megóvni a szerződés és az üzleti feltételek értelmében az Üzemeltető által rábízott pénz- és egyéb eszközöket, tárgyakat ill. egyéb értékeket, és köteles úgy eljárni, hogy megóvja azokat mindennemű veszélytől és károsodástól. A Partner a pénz- és egyéb eszközökkel, dolgokkal ill. egyéb értékekkel kizárólag a szerződésben és az üzleti feltételekben meghatározott módon rendelkezhet, és nem okozhatja ill. nem engedheti meg, hogy az Üzemeltetőnek ezekre az értékekre vonatkozó tulajdon- és egyéb jogai bármilyen módon csorbuljanak, ill. korlátozva vagy veszélyeztetve legyenek.

14.A szerződő felek a szerződés megszűnése vagy megszüntetése után kötelesek egymásnak visszaszolgáltatni a szerződésben és az az Általános Szerződési Feltételek foglalt tevékenységek elvégzéséhez átvett pénz- és egyéb eszközöket, tárgyakat ill. egyéb értékeket, valamint propaganda- és egyéb anyagokat, és ezt követően nem jogosultak a Rendszeren keresztül semminemű jegyértékesítésre.

15.A szerződés tárgyának teljesítésével kapcsolatos valamennyi levelezés és dokumentum kézbesítése személyesen, faxon vagy postai ajánlott küldeményben történik. A faxon elküldött dokumentumokat a legközelebbi munkanapon ajánlott küldemény formájában is el kell küldeni. Az e-mailen elküldött küldemény akkor minősül kézbesítettnek, ha a címzett e-mailben visszaigazolja annak átvételét.

IV. cikk
A Bizományosi díj és fizetési feltételek


1.A bizományosi díj a http://jegyiroda.ticketportal.hu oldalon két részből áll: külön kerül meghatározásra a Partner Jegyirodája által sikeresen lebonyolított tranzakciók után járó bizományosi díj, vagyis az olyan tranzakciók után járó bizományosi díj, amikor a Vevő a belépőjegyet a Partner Jegyirodájában foglalta le és vette meg a Rendezvényre, külön kerül meghatározásra a bizományosi díj azon sikeresen befejezett tranzakciók után, amelyeket harmadik személyek a Partner Jegyirodáján kívüli foglalással bonyolított, de a Jegyirodában átvett jegyek után.

2.A jegyárból nyújtott kedvezmény esetén a bizományosi díj nagysága a belépőjegy végső kedvezményes árából kerül kiszámításra.

3.A Partner a belépőjegyek eladásából származó bizományosi díjjal csökkentett árbevételt az Üzemeltetőnek a szerződés és az Általános Szerződési Feltételek értelmében rendszeresen köteles átutalni.

V. cikk
Kárfelelősség és szankciók

1.A Partner teljes felelősséggel tartozik azokért a károkért, amelyek az Üzemeltető által rendelkezésére bocsátott felhasználói nevekkel és jelszavakkal történő visszaélés következtében következnek be.

2.A Partner által okozott hibás nyomtatás vagy a belépőjegyek egyéb módon történő érvénytelenedése esetén a Partner köteles megfizetni az Üzemeltetőnek a belépőjegyek gyártási költségét. Egy darab védettséggel ellátott belépőjegy gyártási költsége 20 Ft ÁFA nélkül.

3.Abban az esetben, ha a Partner az Üzemeltető írásbeli vagy e-mailben küldött figyelmeztetése után is késedelemben van az árbevétel átutalásával az Üzemeltető számára a jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében, az Üzemeltető jogosult azonnal lekapcsolni a Partner valamennyi üzemhelyét a Rendszerről, valamint visszavonni a Partner belépési jogosultságát és jelszavát a Rendszerbe egészen addig, amíg az a teljes fizetendő összeget meg nem téríti.

4.Ha a Partner a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján a félhavi számla átutalásával késedelembe esik az Üzemeltető felé, mely meghaladja a 2 napot, minden késedelmes nap után – tartozásán felül – további 500,-Ft összegű késedelmi kötbért köteles fizetni az Üzemeltető részére.

5.Abban az esetben, ha a Partner megsérti a II. cikk 6. pontjában foglalt kötelezettségeit azzal, hogy az üres belépőjegy-nyomtatványok eltulajdonítására ill. azokkal egyéb módon való visszaélésre kerül sor, a Partner az Üzemeltetőnek minden egyes érintett belépőjegy- nyomtatvány után kötbért köteles fizetni 20.000 Ft összegben minden egyes belépőjegy- nyomtatványért.

6.A Partner a jelen üzleti feltételek II. cikkének 7. és 8. pontja szerinti kötelezettségeinek megsértése esetén kötbért köteles fizetni az Üzemeltetőnek 80.000Ft összegben.

7.Abban az esetben, ha a Partner nem teszi lehetővé az Üzemeltető számára az ellenőrzés elvégzését a III. cikk 9. pontja értelmében, valamint, ha a Partner megsérti a jelen üzleti feltételek III. cikkének 10. pontja szerinti kötelezettségeit, kötbért köteles fizetni az Üzemeltetőnek 300.000 Ft összegben.

8.Abban az esetben, ha valamelyik szerződő fél megsérti a jelen üzleti feltételek értelmében fennálló kötelezettségeit, a szerződésszegő fél kötbért köteles fizetni a másik szerződő félnek 80.000Ft összegben.

9.Az Üzemeltető a Partner minden egyes kötelezettségszegése után kötbérre jogosult. A szerződés és az üzleti feltételek értelmében fizetendő valamennyi kötbér 5 napon belül esedékes azt követően, hogy szerződéses kötelezettségét megsértő szerződő fél kézhez kapta az írásbeli fizetési felszólítást. A kötbér átutalással fizetendő a jogosult fél szerződésben feltüntetett bankszámlájára. A kötbérre/kötbérekre vonatkozó jogosultság nem érinti a kártalanításra vonatkozó jogot azokért a károkért, amelyek a kötelezettségek megsértése következtében keletkeztek, és amelyekre a kötbér vonatkozik. Ez a kártérítés teljes összegben térítendő a kötbér összegén felül.

VI. cikk
Az információk titkossága és bizalmassága

1.Valamennyi információ és segédanyag, amelyet a szerződő felek a szerződés előkészítésével, megkötésével és teljesítésével kapcsolatosan egymás rendelkezésére bocsátanak, bizalmas jellegűek. A szerződő felek kötelezik magukat arra, hogy az általánosan elérhető információkon kívül a másik szerződő fél bizalmas információit és anyagait oly módon fogják kezelni, hogy ezáltal ne sérülhessenek a másik szerződő fél jogos érdekei, továbbá kötelezik magukat, hogy nem nyújtanak bizalmas információkat és anyagokat más személynek, a bizalmas információkat és anyagokat nem használják fel saját javukra vagy más személyek javára, és minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a bizalmas információk ne jussanak. más személyek tudomására.

2.Az 1. pont szerinti titoktartási kötelezettség a szerződés és az üzleti feltételek fennállása alatt valamint azok befejezését követő három évig van érvényben.

Top