FED Cup by BNP Paribas Finals 2020 jegyvétellel kapcsolatos Általános szerződési feltételeit.

A 2020. évi BNP Paribas Fed Kupa Döntők

Az Esemény megtekintésének feltételei

A belépőjegy tulajdonosa ezennel vállalja, hogy a Magyar Tenisz Szövetség (továbbiakban, mint “Szervező”) által - a 2020. évi BNP Paribas Fed Kupa Döntők (továbbiakban, mint “Esemény”) vonatkozásában - megkövetelt jelen Részvételi Feltételekben (és azok mindenkori módosításaiban) foglaltaknak eleget tesz.

Szerződésünk a belépőjegy tulajdonosával

1)      Ez a belépőjegy egy személyre szóló, visszavonható, nem átruházható engedély, aminek tilos a viszonteladása. Bármely átruházott, meghirdetett, avagy – a Szervező által nem engedélyezett viszonteladói platformon – történő értékesítésre vagy átruházásra felajánlott belépőjegy érvényét veszti. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az ezzel a belépőjeggyel adott engedélyt – okkal vagy ok nélkül – visszavonja, a belépőjegy vételárának visszatérítése mellett. Nem engedélyezett a belépőjeggyel történő többszöri visszatérés, avagy az ismételt bebocsátás az Esemény helyszínére.

2)      Az Eseményen való részvétellel kapcsolatos valamennyi kockázatot és kárveszélyt a belépőjegy tulajdonosa viseli, függetlenül attól, hogy az ilyen kockázati esemény a találkozó előtt, alatt, avagy utána következik be.

3)      Az Eseményre vonatkozó jegyértékesítés végleges, nincs lehetőség a vételár visszatérítésére, avagy a belépőjegy átcserélésére. A belépőjegy tulajdonosát terheli a felelősség a jegy elvesztéséért, avagy eltulajdonításáért, ill. azért, ha a belépőjegyét nem találja.

4)      A belépőjegyek kibocsátása nem engedélyezett hirdetési - vetélkedőket és sorsolásokat is magába foglaló – promóciós célból, avagy egyéb kereskedelmi célból.

Az Eseményen tanúsított viselkedés

5)      A belépőjegy tulajdonosa elfogadja, hogy a tiltott tárgyak vonatkozásában gondos felkutatás, szemrevételezés és/vagy elkobzás eszközölhető. A tiltott tárgyak körébe tartoznak – többek között, de nem kizárólagosan – a következők: üvegek, italos fémdobozok, alkoholos italok, feliratok, sugárzásra alkalmas minőségű felvételeket készítő film- és videokamerák, 300 mm fókusztávolságot meghaladó objektívek, esernyők, tűzijátékok, és füstbombák. Alkoholos befolyásoltság alatt álló személyek az Esemény lebonyolítására jóváhagyott helyszínre nem léphetnek be. A tiltott tárgyakkal kapcsolatos további részletek hozzáférhetők a “Tiltott tárgyak” c. dokumentumban.

6)      A belépőjegy tulajdonosa nem vihet be az Esemény lebonyolítására jóváhagyott helyszínre semmilyen politikai, promóciós, avagy reklám célú anyagot vagy feliratot, amit az Eseményen jelenlévő további személyek is láthatnak.

7)      A belépőjegy tulajdonosa köteles eleget tenni azoknak az indokolt utasításoknak, amiket biztonsági és rendfenntartási céllal ad a Szervező, ill. adnak annak munkatársai vagy képviselői.

8)      A belépőjegy tulajdonosa köteles eleget tenni a Szervező által, még az Eseményt megelőzően – hangszerek birtoklásával és használatával összefüggésben - ismertetett mindenkori érvényes házirendben foglaltaknak.

9)      A belépőjegy tulajdonosa nem terjeszthet sem prospektusokat, sem egyéb anyagokat, és nem is végezheti termékek értékesítést vagy terjesztését az Esemény lebonyolítására engedélyezett helyszínen.

10)  Egyetlen belépőjegy-tulajdonos vagy néző számára sem engedélyezett, hogy az Esemény helyszínén – az egyes találkozók kezdetétől azok befejezéséig - a találkozó aktuális állásáról, avagy a vonatkozó statisztikai adatokról információkat gyűjtsön, ezeket terjessze, továbbítsa, kiadja vagy közzétegye üzleti, vagy szerencsejáték érdekében. 

11)  Az ITF Licensing (UK) Ltd [hivatalos nevén:   International Tennis Federation – vagyis a Nemzetközi Tenisz Szövetség (továbbiakban: “NTSZ”)] által adott megfelelő engedély birtokosain kívül, senki nem vihet be az Esemény helyszínére, és nem is használhat az Esemény helyszínén olyan eszközt, ami – digitális vagy egyéb módon – alkalmas a következőkre:  az Eseménnyel, avagy az Esemény helyszínével összefüggésben bármely hangfelvétel, vagy képrögzítés, avagy hang- és képrögzítés útján rögzített anyag, vagy információ naplózása, rögzítése, továbbítása, vagy egyéb módon történő közlése. Bármely jogosulatlan felvételhez, vagy annak továbbításához fűződő szerzői jogot engedményezni kell az NTSZ-re. Félreértéseket elkerülendő, jelezzük, hogy mobiltelefonok, és egyéb mobil eszközök használata az Esemény helyszínén megengedett azzal a feltétellel, hogy: (a) ezek használata kizárólag személyes és magán célra történik, és nem a találkozó alatt; és (b) a mobiltelefonnal vagy más mobil eszközzel a találkozó során készített mozgóképet nem szabad sem  nyilvánosságra hozni, sem pedig egyéb módon harmadik személy számára elérhetővé tenni (beleértve többek között, de nem kizárólagosan a közösségi média oldalait is).

Nyilvánosság és Reklám

12)  A belépő-jegy tulajdonosa az Esemény helyszínére történő belépéssel hozzájárulását adja ahhoz, hogy róla – az Esemény helyszínén vagy annak közelében – fénykép-, film vagy egyéb felvétel készülhet. A belépő-jegy tulajdonosa visszavonhatatlanul engedélyezi a Szervező és a NTSZ, valamint ezek valamennyi meghatalmazottja, engedélyese, üzletfele és média ügynöksége számára, hogy a fentebb említett bármely fénykép-, film- vagy egyéb felvételt (beleértve a belépő-jegy tulajdonosának hangját, megjelenését és arcképét is) saját kizárólagos döntésük alapján bármilyen célból felhasználják. Mindez megában foglalja ezen felvételek sugárzását és kereskedelmi célú felhasználását is, mindennemű ellentételezés és további tájékoztatás nélkül.  A belépő-jegyek tulajdonosai ezennel elismerik, hogy a jelen feltételek szerint eszközölt bármely felhasználás, valamint az általuk a felhasználáshoz adott beleegyezés folyamatosan érvényben van. Valamennyi belépő-jegy tulajdonos elfogadja és elismeri, hogy a Szervezőnek és az NTSZ-nek jogos érdeke fűződik a fénykép-, film- vagy egyéb felvételek (és, többek között, de nem kizárólagosan az azokban foglalt bármely személyes adat) ilyen módon történő felhasználásához és nyilvánosságra hozatalához, mivel a Szervezőnek és/vagy  az NTSZ-nek  rendelkezniük kell azzal a képességgel, hogy nevezettek (beleértve ezek kereskedelmi partnereit és az akkreditált média szervezeteket is) saját kizárólagos hatáskörükben  eljárva eszközöljék a következőket: (i) az Esemény film, TV, rádió, nyomtatott sajtó, Internet, ismertető anyagok (avagy bármely más, jelenleg ismert, vagy a jövőben ismertté váló média) útján történő nyilvánosságra hozatala, bemutatása, értékesítése, és terjesztése; és (ii) a filmek, fotók és felvételek felhasználása biztonsági és Esemény-biztosítási céllal, továbbá promóciós, tréning, oktatási és marketing célokra.

Arról, hogy a Szervező miként kezeli az Ön személyes adatait, további Információ található a Szervező – mindenkori érvényes - Adatkezelési Tájékoztatójában.

További információ az NTSZ - mindenkori érvényes - Adatkezelési Tájékoztatójában található arról, hogy a NTSZ miként kezeli az Ön személyes adatait.

A természetes és jogi személyek megbízhatnak ebben a kikötésben, még akkor is, ha a jelen megállapodásnak nem szerződő felei (kivétel a Szervező, aki szerződő Fél).

Változtatási jog

13)  Az Esemény bármely találkozójának időpontja és ideje, valamint a helyszíne – minden értesítés nélkül módosítható. Ha az eseményt törlik, a kezelési és feldolgozási díjak visszafizetésére nem kerül sor.  Felhívjuk a belépő-jegy tulajdonosok figyelmét, hogy az Esemény egy sport esemény, ahol tájékoztatás nélkül is eszközölhető változtatás (pl. kedvezőtlen időjárási helyzet, versenyző sérülése miatt, stb.).

14)  Az Esemény versenyeire az un. Teniszversenyek Szabályzata érvényes (un. „Event’s Regulations’), amint az, az NTSZ honlapján: www.fedcup.com található, hasonlóképp, az e találkozók tárgyában esetlegesen eszközölt érvényes módosítások. A Szervezőt, valamint az NTSZ-t semmilyen felelősség nem terheli a belépő-jegy tulajdonosával szemben, ha sor kerül az Esemény fenti Szabályzat szerint végrehajtott módosítására. És, külön is felhívjuk a belépő-jegy tulajdonosok figyelmét az egyenes kiesés szakaszban alkalmazott un.  “dead match policy” irányelvre, ahol is háromnál kevesebb találkozó során dől el a verseny sorsa. Ezen Irányelv, és a hiánytalan Szabályzat értelmében, a belépő-jegy tulajdonosa elfogadja, hogy a lebonyolított találkozók teniszmeccseinek darabszáma eltérhet a meghirdetett teniszmeccsek darabszámától.

15)  Ha állami intézkedés, sztrájk, polgári engedetlenség, országos katasztrófahelyzet vagy egyéb, a Szervezőn vagy az NTSZ-en kívülálló körülmények miatt fellépő vis maior esemény okán szükségessé válik az Esemény programjának törlése, lerövidítése vagy megváltoztatása, úgy sem a Szervezőt, sem pedig az NTSZ-t nem terheli felelősség a jegyárak visszatérítéséért, a (közvetett, vagy következményi károkat is magában foglaló) károkért, továbbá anyagi veszteségekért és kiadásokért. 

Egyéb fontos kikötések

16)  A Szervező fenntartja magának a jogot a következőkre: az Esemény helyszínére történő belépés megtagadása, ill. bármely személy eltávolítása az Esemény helyszínéről, amelynek oka lehet: közbiztonsági megfontolás, elfogadhatatlan magatartás tanúsítása vélhető károkozással, másokat zavaró viselkedés, jó hírnév csorbítása; avagy a jelen feltételek, ill. a Teniszversenyek Szabályzatában foglalt feltételek megszegése.

17)  A belépő-jeggyel vagy az Eseményen való részvétellel kapcsolatos jogvita esetén, a belépő-jegy tulajdonosa kérheti a kapcsolat-felvételt a Szervező által igénybevett alternatív mediátorral a vita rendezése céljából. További részletekért a belépő-jegy tulajdonosok e-mailen megkereshetik a Szervezőt az mgobol@huntennis.hu címen, ahol további részleteket tudhatnak meg a vita alternatív mediátorral történő rendezéséről. Amennyiben a belépő-jegy tulajdonosa nincs megelégedve a jogvita valamely alternatív mediációval elért eredményével, úgy a belépő-jegy tulajdonosa és a Szervező köteles a jogvitát a magyar választott bírósági szabályzat szerint eljáró választott bíróságon rendezni.

18)  A belépő-jegy tulajdonosok elismerik, hogy a Szervező és az NTSZ jogosult minden olyan információt felhasználni, amit a belépő-jegy tulajdonosok adtak meg a jegyértékesítés során az adatkezeléshez, ill. az Esemény szabályos lebonyolítása, és a vonatkozó törvényes jogaik érvényesítése céljából.

Top