HáromszékTáncegyüttes: Böjttől Böjtig | TICKETPORTAL belépőjegyek karnyújtásnyira - koncert, fesztivál, színház, zenés színház, sport, mozi, szabadidő
modal window

Info

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

OK
|
0
A kosár üres

Ha már van fiókja, jelentkezzen be.

Keresés
Teraz
Tyzden
Mesiac
3 mesiace
Rok

HáromszékTáncegyüttes: Böjttől Böjtig

HáromszékTáncegyüttes: Böjttől Böjtig
Erre a rendezvényre otthon is nyomtathat jegyet.

AZ ELŐADÁSRÓL:

Az egyik lexi­kon meg­fo­gal­ma­zása sze­rint a böjt a mér­ték­le­tes­ség eré­nyé­nek cse­le­ke­dete: tágabb érte­lem­ben min­den erköl­csi meg­gon­do­lás­ból fakadó önmeg­ta­ga­dás, főként az érzéki élve­ze­tektől való tar­tóz­ko­dás; szo­ros érte­lem­ben az önfenn­tar­tási ösztön meg­fé­ke­zése — Célja a lélek föl­eme­lése a testi vágyak meg­fé­ke­zé­sé­vel, s a bűn­bá­nat kife­je­zése. Ennek alap­ján gon­do­lom, hogy a böjt az ember leg­bensőbb ügye. Legyen az önként vál­lalt erköl­csi maga­tar­tás, vagy aka­rat­la­nul ránk sza­kadó testi-​lelki nél­kü­lö­zés.

A darab férfi és nő kap­cso­la­tá­nak vilá­gába való bete­kin­tés jegyé­ben készült. Nem konk­rét tör­té­net elme­sé­lé­sére törek­szik: laza cse­lek­mény­szer­ke­zetű, lírai impresszi­ók­kal teli, expresszív képek­kel meg­for­mált tánc­köl­te­mény.

Az auten­ti­kus zenei és tán­cos for­má­kat meg­tartva, de tovább­gon­dolva azo­kat, sze­ret­ném fel­hívni a figyel­met az érzelmi gaz­dag­ságra, amely ben­nünk és ezek­ben a dalok­ban egy­aránt léte­zik. Kér­dé­seim: a bol­dog­ság aka­rása — ennek hiá­nya. A sze­re­tet és sze­re­lem szü­le­tése és elmú­lása, emberi és isteni vonat­ko­zás­ban, pro­fán és szak­rá­lis érte­lem­ben.

Jegyár: elővételben: 1.500 Ft, az előadás napján 1.900 Ft.

Jegyek kaphatók az IH Rendezvényközpontban, a Belvárosi Moziban és a TicketPortal országos hálózatán.

Fizetési lehetőségek: készpénz, bankkártya,OTP, K&H, MKB SZÉP kártya, Sodexo Kultúra Pass utalvány, Sodexo Ajándék Pass utalvány, Ticket Culture&Sport utalvány, Ticket Compliments utalvány, Ticket Compliments Top Premium utalvány.

Időpontok :


Bookmark and Share
Megosztás